REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

pracownia-manufaktura.pl 

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

PRACOWNIA MANUFAKTURA ELŻBIETA MAZUR-PIĘTA

z siedzibą w NIEPODLEGŁOŚCI 14, 39-300 MIELEC

NIP:8171250972

REGON: 180475870

Telefon: 501973735

E-mail: biuro@pracownia-manufaktura.pl  

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
- pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na -  która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
- osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: 

- za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta),
- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie w ramach Sklepu konta Klienta oraz podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas rejestracji adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

- po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres pocztowy.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Kod rabatowy nazywany dalej rabatem targowym. może zostać wykorzystany w zamówieniu pojedynczo. Nie akceptowane jest zamówienie gdzie kod jest użyty więcej niż jeden raz. Rabat targowy jest rabatem jednorazowym - przyznawany jednorazowo dla danego konta Klienta.

10. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

- płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),

- płatność za pobraniem.

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego pod adresem Sklepu.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

PRACOWNIA MANUFAKTURA ELŻBIETA MAZUR-PIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI 14

39-300 MIELEC

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

- wymiany towaru na nowy;
- naprawy towaru;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

- łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
- charakter wady – istotna czy nieistotna;
- to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

- za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
- za pośrednictwem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów http://www.wiih.rzeszow.pl/

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
- drogą mailową na adres  podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
- listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. imienne zaproszenia)
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał  do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8

Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

3. Klient po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług jest bezpłatne.

6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.

7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną:

- wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu w wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

 1. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych znajduje się w §6 niniejszego Regulaminu.

10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
- drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
- Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§9

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

 • po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

- wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
- oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
- drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

- wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
- kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

12. Promocje nie łączą się - możliwość wykorzystania maksymalnie jednego kodu rabatowego.

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§12

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 §13

Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, - określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   PRACOWNIA MANUFAKTURA ELŻBIETA MAZUR-PIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI 14

39-300 MIELEC

biuro@pracownia-manufaktura.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

    PRACOWNIA MANUFAKTURA ELŻBIETA MAZUR-PIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI 14

39-300 MIELEC

biuro@pracownia-manufaktura.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

  

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Etapy i czas realizacji

Zaproszenia ślubne, winietki, menu weselne, zawieszki na alkohol, księgi gości, plan stołów, pudełka na koperty, pudełka na ciasto

1. Wypełnienie formularza

Po dokonaniu zakupu przez koszyk naszego sklepu internetowego i podaniu danych kontaktowych na Państwa adres email zostanie przesłany formularz (link do samodzielnego pobrania – FORMULARZ - odnajdą Państwo również przydatne teksty do zaproszeń, sentencje. W przypadku zamówień przez wiadomość email formularze wysyłane są przez dział obsługi klienta i oczekiwanie na formularz może wynieść do 24 godzin. Otrzymany plik tekstowy należy wypełnić w dowolnym czasie i odesłać na nasz adres email: biuro@pracownia-manufaktura.pl

2. Projekt wstępny

Po otrzymaniu od Państwa uzupełnionego formularza nasz grafik w ciągu 2-3 dni roboczych prześle wizualizację zakupionych produktów. Projekty będą przesłane w formie elektronicznej na Państwa adres email. W projekcie zaproszeń uwzględnione będzie pojedyncze nazwisko z listy gości, pozostałe będą „kopiowane” do tekstu.

3. Sprawdzenie projektu

Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesłany przez nas projekt. Mogą się zdarzyć sytuacje w których poprawne dane z formularza będą niepoprawnie umieszczone w projekcie (może się to zdarzyć w przypadku otrzymania formularza w wercji np. skanu lub zdjęcia, gdzie nie ma możliwości edycji dokumentu) Prosimy o dokładne sprawdzenie projektu.

4. Błędy w projekcie

Jeżeli pierwszy lub kolejny z przesyłanych przez nas projektów nie jest dla Państwa satysfakcjonujący mają Państwo prawo do zgłoszenia bezpłatnych uwag. Wytyczne odnośnie poprawek powinny być wysłane na nasz adres email w formie uporządkowanej listy – w treści e-maila. Poprawiony projekt zostanie ponownie przesłany do akceptacji. Proszę pamiętać, że czas w jakim będą wprowadzane poprawki wynosił maks. 24 godziny w dni robocze. Dobrze przemyślane uzupełnienie formularza może skrócić całkowity czas oczekiwania na zamówienie o kilka dni.

5. Akceptacja projektu

Jeżeli projekt jest poprawny należy przesłać na nasz adres email wiadomość z akceptacją projektu. Nie ma możliwości akceptacji telefonicznej. Przesłanie tej wiadomości jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że treść i skład tekstu jest wolny od błędów i wad. Od tego momentu może być za późno na zgłoszenie poprawek i aktualizację listy gości ponieważ projekt może zostać już wydrukowany. Jeśli chcecie Państwo nanieść zmianę w liści gości, to jest to ostatni moment. Lista powinna zostać przesłana w pełnej wersji, jako ostateczna wersja do wydruku.

6. Wydruk zamówienia

Zaakceptowany projekt oddawany jest do realizacji z użyciem ostatnio przesłanej listy gości, najpóźniej w momencie akceptacji. Lista gości powinna być dostarczona w dokumencie tekstowym lub arkuszu kalkulacyjnym – wg wskazówek zawartych z formularzu. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w przesłanej liście gości.

7. Wykonanie zamówienia

Materiały, kolorystyka itp. z których wykonane będzie zamówienie powinny być wybrane na etapie wypełniania formularza. Każda późniejsza zmiana powinna być wyraźnie zaznaczona i potwierdzona przez nas w korespondencji email.

Czas wykonania zamówienia wynosi maks. 7 dni roboczych, w przypadku personalizacji kopert lub dodatkowej wersji językowej czas może się wydłużyć o 1-2 dni robocze. Składając zamówienie należy się liczyć z najdłuższym możliwym czasem realizacji.

Dopłata do realizacji express – 30% wartości całego zamówienia – zamówienie jest realizowane wyłącznie przesyłką kurierską w ciągu maks. 4 dni roboczych.

Przybliżony czas wykonania zamówienia możemy podać Państwu przed zakupem.

Podsumowanie

Czas wykonania projektu wynosi do 2-3 dni robocze.
Czas wykonania poprawek do projektu wynosi do 1 dnia roboczego.
Czas wykonania zamówienia wynosi maks. 7 dni roboczych.
Czas wysyłki zaproszeń próbnych wynosi ok. 2-5 dni roboczych.

Przy zamówienie karnetów okolicznościowych powyższe etapy nie mają zastosowania. Karnety okolicznościowe wysyłamy w ciągu 2-4 dni roboczych.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

* Firmy kurierskiej DPD czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze, przy czym gwarantowany czas usług to maksymalnie 2 dni robocze, dzień nadania nie jest liczony.

* InPost w usłudze kurier48 czas dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze, dzień nadania nie jest liczony.

* Poczty Polskiej priorytetowy list polecony przewidywany termin realizacji usługi 2 dni robocze po dniu nadania.

Adres email do kontaktu w sprawie projektu: biuro@pracownia-manufaktura.pl
Numer telefonu w sprawie realizacji: 501 973 735

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃRABAT WARTOŚCIOWY

Przy jednorazowym zamówieniu zaproszeń i dodatków weselnych powyżej 1000 zł rabat wynosi 10%.

Dotyczy wyłącznie gotowych projektów (nie łączy się z innymi promocjami).

Nie dotyczy opcji realizacji ekspres.REALIZACJA EKSPRES

wynosi 30% wartości całego zamówienia

(nie łączy się z innymi promocjami, również z rabatem NA START).USŁUGI DODATKOWO PŁATNEwyłączone z opcji kodów rabatowych

odmiana listy gości

odmieniane są imiona oraz nazwiska, przy czym ostateczną wersję przesyłamy do akceptacji

50 zł - bez względu na długość listy


personalizacja kopert:

1-50 szt 80 gr/sztuka

51-100 - 70 gr/szt

pow. 100 szt 60 gr/sztukastempel/ odbicie lakowe

1-50 szt 3,00 zł/sztuka

51-100 - 2,50 zł/szt

100-150 szt 2,30 zł/sztuka

pow. 150 szt cena ustalana jest indywidualnie

Stemple przygotowujemy do samodzielnego zaklejenia koperty.ręczne zdobienie klapy koperty (do połowy długości)

1-50 szt 2,50 zł/sztuka

51-100 - 2,00 zł/szt

100-150 szt 1,60 zł/sztuka

pow. 150 szt cena ustalana jest indywidualniewyłóg w kopercie:

nadruk na papierze białym lub écru (dopasowany do zaproszeń) – 1,00 złobłożyna zaproszenia z pergaminu:

nadruk na pergaminie dopasowany do zaproszeń – 1,50 złuszlachetnie druku – kolor złoty, srebrny, rose gold

Koszt dodatkowego uszlachetnienia nadruku wynosi 1,50 zł za pojedynczą kartę zaproszenia lub bilecika.

Nie obejmuje kosztu dodatkowej karty.dodatkowy bilecik, wkładki, karty

wyceniane są indywidualnie (w zależności od rozmiaru oraz użytych materiałów)

Dodatkowo możecie Państwo zamówić dodatki weselne w koncepcji spójnej z jednym z projektów zaproszeń znajdujących się na naszej stronie lub z wcześniej wykonanym projektem indywidualnym:

 • zawiadomienia o ślubie

 • wkładki do zaproszeń

 • winietki wolno stojące

 • winietki z drewnianymi podstawkami/stojaczkami

 • drewniane podstawki pod winietki

 • zawieszki na alkohol

 • nalepki na alkohol

 • menu weselne

 • śpiewniki weselne

 • karteczki z podziękowaniem dla gości

 • pudełka na ciasto

 • etykiety na pudełka na ciasto

 • numerki na stoły

 • tablice z rozmieszczeniem gości

 • pudełko lub szkatułkę na koperty

 • księgę gości

 • pudełko szkatułkę na obrączki

 • zaproszenie dla RodzicówWYMAGANIA DOT. ZDJĘĆ DO ZAPROSZEŃZalecamy, aby zdjęcia do druku miały 300 dpi (dots per inch – czyli ilość punktów, kwadratów, o których piszemy na cal)

wzięło się stąd, że ludzkie oko przestaje dostrzegać, wyróżniać poszczególne punkty (piksele), jeśli jest ich 300 bądź więcej.

Dla większości zastosowań sprawdzają się zdjęcia o minimalnej szerokości 1772 piksele.

Nie ma problemów ze zdjęciami od profesjonalisty np. z sesji narzeczeńskiej.

W przypadku fotografii z nowszych modeli telefonów, mają on zazwyczaj odpowiednią rozdzielczość i format.Zła jakość zdjęcia po wydruku, bez zachowania zaleceń, nie jest podstawą reklamacji.

Złym wyborem będą

 • Wykonane starymi modelami telefonów,

 • Przesłane przez komunikator np. Messenger, WhatsApp,

 • Pobrane z mediów społecznościowych,

 • Pomniejszone w programie np. paint.